ផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាព

BTICមានផ្តល់សេវាដូចជា៖

 

•  ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

 

•  បង្កើតកសិដ្ឋានគំរូសម្រាប់បង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងការបង្កើតថាមពលនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ

 

•  ធ្វើការវាយតម្លៃទីផ្សារជីវឧស្ម័ននិងការធ្វើផែនទីចង្អុលបង្ហាញ ព្រមទាំងផ្តល់ការគាំទ្រលើប្រតិបត្ដិការនិងការថែទាំប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន