បេសកកម្មទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដៃគូ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

កាលពីថ្ងៃទី២៦-២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC
បានចុះបេសកកម្មទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដៃគូ មួយកន្លែង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំណើរប្រព័ន្ធចម្រោះ និងម៉ាស៊ីនភ្លើង។ជា លទ្ធផល ក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃនៃប្រតិបត្តិការពេញ ប្រព័ន្ធចម្រោះមានសមត្ថភាពដកសារធាតុអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផួ H2S ក្រោម 200 ppm និងម៉ាស៊ីនភ្លើងដំណើរការរលូន ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់ពេញបន្ទុក ។ជាទូទៅ លំហូរហ្គាស ២០-២៧ ម៉ែត្រគីប/ម៉ោង អាចផលិតអនុភាពអគ្គិសនី ចន្លោះ ៣០ គីឡូវ៉ាត់ (kW) ។ តាមការអង្គេត ប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីន គឺ១៨%- ២០%។

ភ្ជាប់