ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះទៅវាយតម្លៃប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន

ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះទៅវាយតម្លៃប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន និងជួបពិភាក្សាជួយម្ចាស់រោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមី មួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលនិងវាយតម្លៃសំណង់ឡជីវឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ន និង ពិភាក្សាលើ បញ្ហាលើការដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើង។

 


ភ្ជាប់