ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌល BTICបានចុះបេសកកម្មទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែង នៅស្រុកសន្ទុក

កាលពីថ្ងៃទី ២៥-២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២, ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយកន្លែង នៅស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាព
នៃប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នខ្នាតធំដែលមានស្រាប់ ដែលមានឡជីវឧស្ម័ន និងម៉ាស៊ីនភ្លើង ព្រមទាំងពិនិត្យមើលទីតាំងតំឡើងប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័ននៅក្រមខណ្ឌគម្រោងគាំទ្ររបស់អង្គការយូនីដូ។
 
 
 

ភ្ជាប់