ក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC បានទទួលពិភាក្សាការងារ ជាមួយនឹង តំណាង ខាង អង្គការ World Version

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC បានទទួលពិភាក្សាការងារ ជាមួយនឹង តំណាង ខាង អង្គការ World Version លើ ការគ្រប់គ្រងសំណល់កសិកម្ម និងជីវឧស្ម័នប្រើប្រាស់តាមសហគមន៍កសិករ ។ ដាច់ឡែកគ្នា ក្រុមការងារ BTIC ដឹកនាំ ដោយ លោក ឡោ លីតួ ក៏បានទទួលទស្សនកិច្ច របស់សាស្ត្រាចារ្យ មកពី វិទ្យាស្ថាន AIT ប្រទេសថៃ និងខាងអង្គការយូនីដូ មកទស្សនកិច្ច មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម ក៏ដូចជា ស្ថានីយន័ពិសោធន៍របស់ BTIC។
 
 
 
 
 

ភ្ជាប់