វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី2ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំ

បន្តពីការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គទី១ UNIDO សហការជាមួយ BIOMA នៃប្រទេសចិននឹងរៀបចំវគ្គទី 2 នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបច្ចេកវិជ្ជាជីវឧស្ម័នខ្នាតធំដើម្បីបង្កើនសម្ថភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាមួយនឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងចាំបាច់ស្តីពីការអភិវឌ្ឍគម្រោងជីវឧស្ម័ន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) ។


ភ្ជាប់