ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសសកម្មទៅកាន់ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក ហេង មាន

កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសសកម្មទៅកាន់ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក ហេង មាន នៅក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីពិនិត្យមើល និងវាយតម្លៃដំណើរការប្រព័ន្ធចម្រោះ និងម៉ាស៊ីនភ្លើង។ជាលទ្ធផល យើងឃើញថា ប្រព័ន្ធចម្រោះ នូវតែដំណើការល្អ ជាមួយការភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើង ដោយមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយអាស៊ីតស្ពាន់ធ័រ (H2S) ចុះពី ២៥០០ ppm ក្រោម 80 ppm ដែលវានូវក្រោមស្តង់ដារ នូវឡើយ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់មួយរយៈមក។
 
 
 
 

ភ្ជាប់