ក្រុមបច្ចេកទេស BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក ហេង មាន

កាលពីថ្ងៃទី៣០-៣១​​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២,
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅកាន់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក ហេង មាន នៅស្រុក សន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីវាយតម្លៃ ដំណើរការប្រព័ន្ធចម្រោះដែលឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងរបស់អង្គការយូនីដូ និងចុះណែនាំអំពីរបៀបដំណើរការ និងថែទាំ ប្រព័ន្ធចម្រោះនេះ។ ជាលទ្ធផល ប្រព័ន្ធចម្រោះនេះ មានសមត្ថភាព កាត់បន្ថយ សារធាតុ H2S ក្រោម ២០០​ ppm។
 
 

ភ្ជាប់