បេសកកម្មទៅ M's pig I និង M's pig III ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្ត ព្រះសីហនុ។

កាលពីថ្ងៃទី៨-១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស នៃមជ្ឈមណ្ឌល BTIC បានចុះបេសកកម្មទៅ M's pig I និង M's pig III ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្ត ព្រះសីហនុ។ គោលបំណងនៃបេសកកម្មនេះ គឺដើម្បីសាកសួរនាំនិស្សិតហាត់ការ និងពិនិត្យមើលដំណើរការប្រព័ន្ធជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅក្នុងការផលិតអគ្គិសនី។ ជាលទ្ធផល គឺប្រព័ន្ធដំណើរការល្អ និងកាត់បន្ថយសារធាតុអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលផួ (H2S) ក្រោម ២០០ ppm។
 
 

ភ្ជាប់