សិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពី

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា និងព័ត៌មានជីវឧស្ម័នខ្នាតធំនៅកម្ពុជា (BTIC) នឹងរៀបចំ សិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពី "ការអនុវត្តល្អលើការប្រើប្រាស់ និងថែទាំលើប្រព័ន្ធឡជីវឧស្ម័ន និងបរិក្ខារម៉ាស៊ីនភ្លើង" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃចន្ទទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom។ សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណង គឺ ពង្រឹងចំណេះដឹង និងស្វែងយល់លើផ្នែកបច្ចេកទេស ប្រតិបត្តិការណ៍ និងថែទាំ ឡជីវឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធចម្រោះជីវឧស្ម័ន ម៉ាស៊ីនភ្លើងដំណើការដោយជីវឧស្ម័ន ព្រមទាំងបរិក្ខារជីវឧស្ម័នផ្សេងៗទៀត។ ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលចុះឈ្មោះតាមដំណខាងក្រោម៖
តំណដើម្បចូលសិក្ខាសាលាតាម Zoom meeting ៖
 
 

ភ្ជាប់