ប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលិក

ឡោ លីតួ
អ្នកសម្របសម្រួលBTIC
ព័ត៌មានបុគ្គល
ខឿវ នឿន
អនុប្រធាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
ថេង ឌីណា 
អនុប្រធាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
ឡាយ មករា
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី
ព័ត៌មានបុគ្គល
ហ៊ិន លីហួរ
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី
ព័ត៌មានបុគ្គល
ម៊ិច សុខុម
ជំនាញការថាមពល និងអគ្គិសនី
ព័ត៌មានបុគ្គល
ដោក​ ច័ន្ទភក្តី
ជំនាញការវេបសាយ និងព័ត៌មាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
ម៉ិក ស្រីលីន
ជំនួយការការិយាល័យ និងព័ត៌មាន
ព័ត៌មានបុគ្គល
សន ស៊ុយហ៊ាង
ជំនាញការផលិតកម្ម និងសុខភាពសត្វ
ព័ត៌មានបុគ្គល
ធឹង គុជ
ជំនាញការផលិតកម្ម និងសុខភាពសត្វ
ព័ត៌មានបុគ្គល
ពិន ធីរ៉ា
ជំនាញការអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានបុគ្គល
យើុ អាស៊ីគីន
ជំនាញការអភិវឌ្ឍន៍អត្ថបទ
ព័ត៌មានបុគ្គល