ផ្ញើរសារតាមរយៈអ៊ីមែល


ទំនាក់ទំនង


  មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ​​​រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២៦៩៦

  (855) 70 862 480 (Smart-Khmer)/ (855) 93 331 217 (Smart-English)

  btic@rua.edu.kh